Contract Proprietar
Vanzare Directa

Date Parte Contractanta Proprietar
(Vanzare Directa)

Citeste TERMENII SI CONDITIILE.
Toate datele si informatiile furnizate se supun regulilor si procedurilor normativelor EU – G.D.P.R.

Dupa trimiterea contractului veti primi pe mail-ul Dvs. contractul cu serie/numar si data intocmirii.

C O N T R A C T

CAP. 1) Părţile contractante

1.1. S.C. Service Recycle P&B SRL, cu sediu social in Pitesti, jud Arges, Bd. Burebista Nr. 1, Bl.A5, si punct de lucru în str. Dimitrie Butculescu nr. 65 Bis; Pitesti – Arges, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/1182/2004, cod fiscal nr. RO16576418, reprezentată legal de Dl. Patras Paul, în calitate de Administrator,  in calitate de Prestator de Servicii denumit in continuare AGENT, şi în calitate de prestator de servicii imobiliare – PRESTATOR (denumit în continuare AGENŢIA), şi
1.2. Parte Contractanta PROPRIETAR, in calitate de Beneficiar, denumit in continuare CLIENT,
am convenit incheierea urmatorului Contract de Prestari Servicii Imobiliare, in urmatoarele conditii:

CAP. 2) Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de servicii de intermediere privind vanzarea imobilului situat in …………………………….. str. ………………………………….  nr……, bl. ….., sc. …., ap. ……, sector …….., compus din ………………………………….. + dependinte aflat in proprietatea …………………………………………………………..conform …………………………………, intabulat in CF ……………………, nr. Cadastral …………………..

Serviciile imobiliare ale agentiei constau -in principal- in investigatiile necesare vanzarii imobilului mai sus descris si consultanta gratuita, la cererea clientului, in domeniul imobiliar, si, -in subsidiar- asistenta procedurala la efectuarea tranzactiei, la cererea expresa a clientului.

2.2. Pretul anuntat de vanzare,  este de ……………………..

2.3. Clientul declara pe proprie raspundere ca:
a). imobilul nu este grevat in prezent de nici un fel de sarcini ( servitute, garantie, ipoteca sau orice alt drept real de orice natura constituit in favoarea tertilor) , asupra acestuia nu exista nici un fel de litigiu de nici o natura si nici pretentii din partea tertilor, nu are vicii ascunse si il garanteaza pe cumparator impotriva oricaror evictiuni. De asemenea, Clientul declara ca imobilul nu a fost scos din circuitul civil in temeiul unui act normativ de trecere in proprietatea statului si ca toate datele privind imobilul corespund realitatii.
b). Asupra imobilului nu exista nici un fel de litigiu de nici o natura si nici pretentii din partea tertilor, nu are vicii ascunse si il garanteaza pe cumparator impotriva oricaror evictiuni. De asemenea, Clientul declara ca imobilul nu a fost scos din circuitul civil in temeiul unui act normativ de trecere in proprietatea statului si ca toate datele privind imobilul corespund realitatii.

CAP. 3) Valoarea contractului-conditii si termene de plata

3.1. In schimbul serviciilor oferite de AGENTIE , CLIENTUL va plati acesteia un onorariu de 2%+TVA, din pretul vanzarii stabilit in contractul de vanzare-cumparare autentificat incheiat cu cumparatorul.
3.2. Onorariul va fi platit de catre Client (Vanzator) Agentiei astfel: minim 30% din onorariu, la data semnarii antecontractului de vanzare cumparare,  iar diferenta de onorariu fiind achitata la data autentificarii contractului de vanzare-cumparare la Notarul Public. 
3.3.In lipsa incheierii unui antecontract de vanzare-cumparare, onorariul devine exigibil pana cel mai tarziu data stabilita de comun acord de catre parti pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare la Notarul Public.
3.4.La data semnarii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica, clientul este de drept pus in intarziere, fara indeplinirea vreunei alte formalitati, in ceea ce priveste plata onorariului cuvenit Agentiei.
3.5. In cazul in care oricare dintre partile contractante (promitent-vanzator sau promitent-cumparator) refuza ulterior autentificarea contractului de vanzare-cumparare sau acestea solicita ulterior rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare incheiat in forma autentica la Notarul Public, aceste situatii nu indreptatesc nici una dintre parti sa solicite restituirea onorariului achitat agentiei imobiliare la incheierea antecontractului de vanzare-cumparare si/sau contractului de vanzare cumparare in forma autentica, dupa emiterea documentelor fiscale de catre Agentie. De asemenea, in situatia in care partile se inteleg de comun acord sa nu mai incheie contractul de vanzare-cumparare in forma autentica la Notarul Public (dupa incheierea in prealabil a antecontractului de vanzare-cumparare) din varii motive, aceasta situatie nu indreptateste promitentul-vanzator sa nu respecte toate prevederile contractului de prestari de servicii incheiat cu Agentia, inclusiv obligatia de plata a intregului onorariu datorat acesteia; plata onorariului Agentiei se justifica prin aceea ca neincheierea contractului de vanzare-cumparare la Notarul Public de catre parti nu ii este imputabila Agentiei, ci promitentului-vanzator si/sau promitentului-cumparator, Agentia indeplinindu-si toate obligatiile prevazute in contractul de prestari servicii

CAP. 4) Obligatiile partilor

AGENTIA se obliga:
4.1.1.Sa promoveze oferta imobiliara apartinand clientului prin mijloace decise de catre aceasta (Agentie).
4.1.2. Sa programeze vizionari ale proprietatii imobiliare si sa prezinte imobilul potentialilor cumparatori completand cu acestia si cu vanzatorul Fisa de prezentare a imobilului.
4.1.3. Sa acorde la cererea clientului consultanta gratuita referitoare la desfasurarea tranzactiei imobiliare.
4.1.4. Sa preia de la client copii conform cu originalul de pe actele de proprietate ale imobilului ce face obiectul prezentului contract numai in baza unui proces-verbal incheiat cu clientul, in doua exemplare, din care un exemplar va fi inmanat clientului, un exemplar  ramanand la Agentie.
4.1.5. Sa proceseze datele cu caracter personal comunicate de catre client numai in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
4.1.6. Sa se informeze de la Client (Vanzator) de eventualele vicii ascunse ale imobilului pentru a le aduce la cunostinta potentialilor cumparatori; informarea Agentiei se face printr-o declaratie scrisa a clientului data in legatura cu viciile ascunse, declaratie facuta  in interiorul prezentului contract de prestari servicii. In cazul in care agentia nu a luat cunostinta in scris de la proprietarul imobilului / un reprezentant al acestuia de viciile ascunse ale imobilului, agentia va fi exonerata de orice raspundere fata de cumparator intrucat nu le-a cunoscut.
4.1.7. Sa acorde asistenta procedurala pentru desfasurarea tranzactiei. In acest sens, Agentia va media negocierea dintre Client (Vanzator) si cumparator privind conditiile si pretul la care se realizeaza tranzactia. De asemenea, Agentia va face o verificare a actelor de proprietate si va supraveghea semnarea antecontractului/contractului de vanzare-cumparare. Agentia va recomanda consultanta juridica de specialitate ori de cate ori complexitatea unei situatii o impune si interesele clientului o cer. Agentia il va asista pe Client, la cererea expresa (scrisa) a acestuia, la pregatirea formalitatilor necesare incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica (cadastru, carte funciara, certificat fiscal, extras de carte funciara).

 CLIENTUL se obliga:

4.2.1.Sa ofere Agentiei toate informatiile reale necesare, referitoare la imobil cuprinse in fisa imobilului.
4.2.2.Sa comunice Agentiei viciile ascunse ale imobilului oferit spre vanzare; in caz contrar Cientul va fi unic raspunzator pentru eventualele daune pricinuite cumparatorului de aceste vicii ascunse, iar agentia va fi exonerata de raspundere intrucat nu le-a cunoscut.
4.2.3. Sa se prezinte la solicitarea expresa a Agentiei la sediul acesteia sau la imobilul oferit spre vanzare ori de cate ori situatia o impune.
4.2.4. Sa asigure conditiile necesare vizitarii imobilului de catre potentialii cumparatori sau specialisti adusi de acestia, semnand Fisa de prezentare a imobilului.
4.2.5. Sa suporte urmatoarele cheltuieli necesare vanzarii imobilului-proprietatea clientului: a) costul lucrarilor cadastrale si de intabulare a imobilului (daca acestea nu exista); b) costul obtinerii certificatului de performanta energetica pentru imobil (daca acesta nu exista); c) costul certificatului fiscal si al extrasului de carte funciara pentru  autentificare; d) impozitul datorat in cazul instrainarii proprietatii (imobilului).
4.2.6.Sa raspunda  in termen de 48 ore la toate ofertele de pret aduse de catre Agentie.
4.2.7. Sa nu trateze direct sau indirect cu potentialii cumparatori prezentati de Agentie. Prezentele dispozitii sunt aplicabile si prietenilor, rudelor sau afinilor pana la gradul IV inclusiv.
In situatia in care intre client si potentialii cumparatori prezentati de Agentie intervine incheierea vreunei tranzactii, clientul se obliga sa repare prejudiciul adus Agentiei prin neincasarea onorariului, platind daune in cuantum dublu fata de valoarea onorariului ce i-ar fi revenit Agentiei.
4.2.8. Sa nu majoreze pretul decat prin act aditional la prezentul contract, in care sa precizeze noile conditii, fiind interzisa cu desavarsire prezentarea in fata cumparatorilor a unui pręt majorat unilateral.
4.2.9.Sa puna la dispozitia Agentiei actele necesare incheierii contractului ce vanzare cumparare la Notarul Public.
4.2.10. Sa plateasca onorariul datorat Agentiei in conditiile si la termenele stabilite, in cazul in care vinde proprietatea sa imobiliara unui cumparator prezentat de Agentie. Neachitarea onorariului duce la obligatia clientului de a plati daune in valoare de dublul onorariului cuvenit. In ceea ce priveste obligatia de plata a daunelor-interese catre Agentie, clientul este de drept pus in intarziere la implinirea termenului la care trebuia sa plateasca onorariul, fara indeplinirea vreunei formalitati.
Atunci când antecontractul de vanzare-cumparare încheiat nu se execută de către părți ca urmare a unor circumstanțe imputabile Agentiei, dreptul la comision se stinge sau comisionul se reduce proporțional cu neexecutarea, după caz.În aceasta ipoteza comisionul primit va fi rambursat, după caz, în tot sau în parte.
4.2.11. Sa plateasca onorariul datorat Agentiei chiar daca clientul nu a solicitat expres (in scris) Agentiei sa acorde asistenta procedurala in incheierea actelor dintre el si cumparator si in procurarea actelor necesare incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica la Notarul Public (cadastru, intabulare, certificat de performanta energetica, certificat fiscal, extras de carte funciara).
4.2.12. Sa notifice agentiei cand inceteaza colaborarea( cand cererea sa de oferta a ramas fara obiect) conform prevederilor de la cap. 6 din prezentul contract.
4.2.13. Sa comunice societatii la numarul de telefon 0722.400.055 toate aspectele pozitive si/sau negative pe care le considera de semnalat.

CAP. 5) Forta majora

5.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
5.3. Daca in termen de 20 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

CAP.6) Notificarile intre parti

6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul/domiciliul  prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
6.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

CAP. 7) Litigii

7.1. Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract ( inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea ori desfiintarea  lui) se vor solutiona pe cale amiabila.
7.2. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi dedus spre solutionare fie instantelor de drept comun competente.
7.3. In situatia unui litigiu proba pretului imobilului necesar calcularii onorariului, se va face prin pretul cuprins in antecontract, dupa caz in contractul de vanzare-cumparare; in lipsa acestora, preturile din orice alt document din care sa reiasa pretul real al imobilului tranzactionat.

CAP. 8) Incetarea/rezilierea contractului

8.1.Prezentul contract inceteaza de drept prin implinirea obiectului contractual, finalizarea tranzactiei si plata de catre client a onorariului cuvenit Agentiei.
8.2.Contractul poate inceta prin acordul de vointa scris al partilor contractante.
8.3. Contractul poate inceta printr-o denuntare unilaterala formulata de catre client, cand cererea sa de oferta a ramas fara obiect datorita vanzarii imobilului ce face obiectul prezentului contract. In acest caz clientul va  notifica Agentia conform prevederilor de la cap. 6 din prezentul contract in 5 zile calendaristice de la vanzarea proprietatii sale.
8.4. Contractul poate inceta printr-o denuntare unilaterala formulata de catre Agentie atunci când circumstanțe excepționale, altele decât forța majoră ori cazul fortuit, fac imposibilă continuarea colaborării dintre Agentie și client. In acest caz Agentia va  notifica clientul conform prevederilor de la cap. 6 din prezentul contract in 5 zile calendaristice de la aparitia circumstanței excepționale.
8.5. Oricare dintre partile contractante poate solicita rezilierea prezentului contract ca urmare a neexecutarii culpabile sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor de catre cealalta parte contractanta.
8.6. Partile au decis ca contractul de prestari servicii sa fie valabil  maxim 2 ani, inclusiv in situatiile in care clientul a solicitat modificarea pretului de vanzare anuntat initial.

CAP. 9) Alte clauze

9.1. Prezentul contract nu este de exclusivitate.
9.2. Orice modificare a prezentului contract se poate face doar prin intermediul unui act aditional, semnat de ambele parti contractante.
9.3. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
9.4. Agentia este exonerata de orice fel de raspundere in situatia in care, ulterior incheierii antecontractului de vanzare-cumparare, partile (promitentul-vanzator si promitentul-cumparator) stabilesc sau declara in fata Notarului Public un pret inferior celui stipulat in antecontractul de vanzare cumparare.
9.5. Prezentul contract este incheiat online si valabil dupa completarea corecta si completa a datelor de identificare a clientului, proprietarul primind un exemplar cu seria, numarul si data acestuia pe adresa de email a sa si intra in vigoare de la data primirii pe email.

X