Contract Client
(Achizitie Directa)

Date Parte Contractanta Client
(Achizitie Directa)

Citeste TERMENII SI CONDITIILE de participare la licitatii.
Toate datele si informatiile furnizate se supun regulilor si procedurilor normativelor EU – G.D.P.R.

Dupa trimiterea contractului veti primi pe mail-ul Dvs. contractul cu serie/numar si data intocmirii.

C O N T R A C T

CAP. 1) Partile contractante.
1.1. S.C. Service Recycle P&B SRL, cu sediu social in Pitesti, jud Arges, Bd. Burebista Nr. 1, Bl.A5, si punct de lucru în str. Dimitrie Butculescu nr. 65 Bis; Pitesti – Arges, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/1182/2004, cod fiscal nr. RO16576418, reprezentată legal de Dl. Patras Paul, în calitate de Administrator,  in calitate de Prestator de Servicii denumit in continuare AGENT, şi în calitate de prestator de servicii imobiliare – PRESTATOR (denumit în continuare AGENŢIA), şi
1.2. Parte Contractanta PROPRIETAR, in calitate de Beneficiar, denumit in continuare CLIENT,
am convenit incheierea urmatorului Contract de Prestari Servicii Imobiliare, in urmatoarele conditii:

CAP. 2) Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de servicii de intermediere privind achizitionarea (cumpararea) unui imobil de tipul celui descris in cererea de oferta. Serviciile imobiliare ale agentiei constau –in principal– in prezentarea de oferte imobiliare si asistenta gratuita, la cererea clientului, in domeniul imobiliar, si, -in subsidiar- asistenta procedurala la efectuarea tranzactiei, la cererea expresa a clientului.

CAP. 3) Valoarea contractului-modalitatea si termenele de plata

3.1. In schimbul serviciilor oferite de AGENTIE , CLIENTUL va plati acesteia un onorariu de ……….., din pretul vanzarii stabilit in contractul de vanzare-cumparare autentificat incheiat cu vanzatorul.
3.2. Onorariul va fi platit de catre Client (Cumparator) Agentiei astfel: minim 30% din onorariu, la data semnarii antecontractului de vanzare cumparare, iar diferenta de onorariu fiind achitata la data autentificarii contractului de vanzare-cumparare la Notarul Public. 
3.3. In lipsa incheierii unui antecontract de vanzare-cumparare, onorariul devine exigibil pana cel mai tarziu data stabilita de comun acord de catre parti pentru autentificarea contractului de vanzare-cumparare la Notarul Public.
3.4. La data semnarii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica, clientul este de drept pus in intarziere, fara indeplinirea vreunei alte formalitati, in ceea ce priveste plata onorariului cuvenit Agentiei.

CAP. 4) Obligatiile partilor

4.1. AGENTIA se obliga:

4.1.1. Sa prezinte clientului ofertele imobiliare ce corespund cerintelor acestuia.
Ofertele, toate materialele si informatiile aferente acestora, baza de date cu proprietari si proprietati constituie proprietatea agentiei si nu pot fi puse de catre client la dispozitia unor terti si nu pot fi utilizate fara acordul Agentiei.
4.1.2. Sa organizeze vizionarea imobilelor ce corespund cererii de oferta a clientului si care ar putea fi de un real interes pentru acesta. Imobilele vizionate se vor mentiona in fisa imobilelor vizionate.
4.1.3. Sa acorde consultanta gratuita, la cererea clientului, referitoare la desfasurarea tranzactiei imobiliare.
4.1.4. Sa acorde asistenta procedurala pentru desfasurarea tranzactiei.
In acest sens, Agentia va acorda asistenta clientului in negocierea pretului imobilului si a celorlalte conditii privitoare la cumpararea imobilului. De asemenea, Agentia va face o verificare a actelor de proprietate si va supraveghea semnarea antecontractului/contractului de vanzare-cumparare, la solicitarea expresa a clientului.
In vederea obtinerii informatiilor privind situatia juridica a imobilului oferit spre vanzare, la cererea clientului. Agentia poate intreprinde demersuri pentru obtinerea unui extras de carte funciara de informare sau dupa caz a unui certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carti funciare, costul respectivului extras fiind suportat de catre client.  Agentia va recomanda consultanta juridica de specialitate ori de cate ori complexitatea unei situatii o impune si interesele clientului o cer. Agentia va acorda la cerere consultanta gratuita pentru clientii care au sau vor sa obtina un credit ipotecar.
4.1.5. Sa aduca la cunostiinta CLIENTULUI viciile ascunse ale imobilului de care a luat la cunostinta in scris de la titularul dreptului de proprietate asupra imobilului. In cazul in care agentia nu a luat cunostinta de la proprietarul imobilului/un reprezentant al acestuia de viciile ascunse ale imobilului, agentia va fi exonerata de orice raspundere fata de client intrucat nu le-a cunoscut.
4.1.6. Sa proceseze datele cu caracter personal comunicate de catre client numai in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

4.2. CLIENTUL se obliga:

4.2.1.Sa revizioneze o oferta numai in prezenta agentului imobiliar din cadrul Agentiei.
4.2.2. Sa nu trateze direct sau indirect cu proprietarii imobilelor prezentate de Agentie. In situatia in care intre client si proprietarii imobilelor prezentate de Agentie intervine incheierea vreunei tranzactii, clientul se obliga sa repare prejudiciul adus Agentiei prin neincasarea onorariului, platind daune in cuantum dublu fata de valoarea onorariului ce i-ar fi revenit Agentiei.
4.2.3. Sa respecte indrumarile Agentiei si sa coopereze promt cu aceasta pentru buna desfasurare a tranzactiei. In caz contrar Agentia nu isi asuma responsabilitatea cu privire la eventualele pagube sau prejudicii pe care Clientul le poate suporta.
4.2.4. Sa plateasca onorariul datorat Agentiei in conditiile si la termenele stabilite, in cazul in care achizitioneaza unul din imobilele prezentate de Agentie. Neachitarea onorariului duce la obligatia clientului de a plati cheltuielile efectuate de catre agentul imobiliar in vederea indeplinirii obligatiilor asumate de catre acesta, precum si daune in valoare de dublul onorariului cuvenit. In ceea ce priveste obligatia de plata a daunelor-interese catre Agentie, clientul este de drept pus in intarziere la implinirea termenului la care trebuia sa plateasca onorariul, fara indeplinirea vreunei alte formalitati .
4.2.5. Sa plateasca onorariul datorat Agentiei, pana la  momentul intocmirii Actului de adjudecare de catre Executorul Judecatoresc, in cazul in care clientului i se prezinta de catre Agentie un imobil ce formeaza obiectul unei executari silite imobiliare si, in urma participarii la licitatie publica, clientul devine Adjudecatar definitiv al acelui imobil.
4.2.6. Sa plateasca onorariul datorat Agentiei chiar daca clientul nu a solicitat expres Agentiei sa acorde asistenta procedurala in incheierea actelor dintre el si vanzator.
4.2.7. Sa notifice agentiei cand inceteaza colaborarea (cand cererea sa de oferta a ramas fara obiect) conform prevederilor de la cap. 6 din prezentul contract.
4.2.8. Sa comunice societatii la numarul de telefon 0722.400.055  toate aspectele pozitive si/sau negative pe care le considera de semnalat.

CAP. 5) Forta Majora

5.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 
5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 15 zile , producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.                      
5.3. Daca in termen de 20 de zile  de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

CAP.6) Notificarile intre parti    

6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul/domiciliul  prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
6.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

CAP. 7) Litigii

7.1. Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract (inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea ori desfiintarea lui) se vor solutiona pe cale amiabila.
7.2. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi dedus spre solutionare fie instantelor de drept comun competente, fie Curtii de Arbitraj Bucuresti.
7.3. In situatia unui litigiu proba pretului imobilelor necesar calcularii onorariului, se va face prin pretul cuprins in antecontract, dupa caz in contractul de vanzare-cumparare; sau orice alt document din care sa reiasa pretul real al imobilului tranzactionat.

Cap 8) Incetarea/rezilierea contractului

8.1. Prezentul contract inceteaza de drept prin implinirea obiectului contractual, finalizarea tranzactiei si plata de catre client a onorariului cuvenit Agentiei.
8.2. Contractul poate inceta prin acordul de vointa scris al pertilor contractante.
8.3. Contractul poate inceta printr-o denuntare unilaterala formulata de catre client, cand cererea sa a ramas fara obiect datorita cumpararii unui imobil printr-o alta agentie sau in mod individual. In acest caz clientul va notifica Agentia conform prevederilor de la cap. 6 din prezentul contract in 5 zile calendaristice de la cumpararea proprietatii sale.
8.4. Contractul poate inceta printr-o denuntare unilaterala formulata de catre Agentie atunci cand circumstante exceptionale, altele decat forta majora ori cazul fortuit, fac imposibila continuarea colaborarii dintre Agentie si client. In acest caz Agentia va notifica clientul conform prevederilor de la cap. 6 din prezentul contract in 5 zile calendaristice de la aparitia circumstantei exceptionale.
8.5. Oricare dintre partile contractante poate solicita rezilierea prezentului contract ca urmare a neexecutarii culpabile sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor de catre cealalta parte contractanta.
8.6. Durata de valabilitate a prezentului contract este de 2 ani de la data semnarii lui, inclusiv in situatia in care clientul si-a modificat cererea de oferta. 

CAP. 9) Clauze finale

9.1. Prezentul contract nu este de exclusivitate.
9.2. Orice modificare a prezentului contract se poate face doar prin intermediul unui act aditional, semnat de ambele parti contractante.
9.3. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
9.4. Agentia este exonerata de orice fel de raspundere in situatia in care, ulterior incheierii antecontractului de vanzare-cumparare, partile (promitentul-vanzator si promitentul-cumparator) stabilesc sau declara in fata Notarului Public un pret inferior celui stipulat in antecontractul de vanzare cumparare.
9.5.  Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare semnate in original, avand aceeasi valoare juridica, din care un exemplar ii revine Agentiei, iar un exemplar ii revine Clientului si intra in vigoare de la data semnarii lui.
9.6. Prezentul contract a fost incheiat online pe site-ul www.licitatiicasesiterenuri.ro , clientul primind un exemplar cu seria, numarul si data acestuia pe adresa de email a lui si intra in vigoare de la data semnarii lui.

X